Hápl Attiláné egyéni vállalkozó (E.V.) mint adatkezelő ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak, a hatályos jogszabályok előírásainak.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.

Hápl Attiláné E.V. (továbbiakban: adatkezelő) jelen nyilatkozatban tájékoztatja a www.kakukkvendeglopanzio.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóját (a továbbiakban: érintett) a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a weboldal látogatásával, tartalmának megtekintésével összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során

alapján járjon el.


 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Hápl Attiláné – egyéni vállalkozó

Adószám: 53973979-2-39

Székhely és levelezési cím: 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 82.

Telefon: +36 88 272 017

E-mail: info@kakukkvendeglopanzio.hu

Weboldal: www.kakukkvendeglopanzio.hu


 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Tárhelypark Kft., mely adatkezelő által gyűjtött és kezelt adatokhoz kapcsolódóan kizárólag technikai feladatokat lát el.

Érintett a tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában tájékozódhat személyes adatainak esetleges feldolgozásáról.

 

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József u. 24.

Weboldal: www.tarhelypark.hu

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefon: +36 1 700 4140

 

További adatfeldolgozók:

Google

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

www.google.com

 

Facebook

Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452

www.facebook.com


 

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen nyilatkozatban a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni – a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, ha a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adatkezelő különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során nem kell megadni.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

weboldal: Hápl Attiláné E.V. szolgáltatásai és termékei bemutatását, elérését biztosító, az ügyfeleivel történő kapcsolattartást támogató, a https://www.kakukkvendeglopanzio.hu/ URL-en elérhető online felület;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


 

A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSEKRE TERJED KI:

  1. a kapcsolatfelvétel célját szolgáló űrlapon keresztül megadott személyes adatok tárolására és kezelésére
  2. cookie-k tárolására és kezelésére
  3. Google Analytics által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére
  4. közösségi oldalak által gyűjtött adatok tárolására és kezelésére
 
1)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az érintett a kapcsolati űrlap kitöltése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Érintett az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A érintett által, az önkéntes adatszolgáltatás során megadott személyes adatokat az adatkezelő kapcsolattartáshoz használja fel.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő látogatók.

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult – az adatkezelési nyilatkozatban lefektetett személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartásával.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az ügy (válaszadás) elintézéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.


 
2)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről adatkezelő a weboldal első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást érintett számára. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja érintettet, és kéri hozzájárulását. Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A böngészés során a weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén egy vagy több cookie-t telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k („sütik”) személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.

cookie információ – Ezen süti célja, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, így egy következő (3 hónapon belüli) látogatás alkalmával már nem jelenik meg a cookie engedélyezésével kapcsolatos figyelmeztetés.

rendszer cookie – Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

A leggyakrabban használt böngészők és azok cookie-kkal kapcsolatos beállítási lehetőségei:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a felhasználói élményt.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldalra érkező látogatók.

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 3 hónapig tárolja.


 
3)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott aktivitásokhoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere (Google Analytics) külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A weboldalon a Google Analytics (a Google webanalitikai szolgáltatása) által használt mérőkódok, cookie-k működnek, melyek többek között a látogatók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és látogatott oldal címét rögzítik.

Ezek azonban személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.

A Google Analytics mérőkódjainak alkalmazása során a Google adatvédelmi irányelvei az irányadóak.

Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

Érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

A leggyakrabban használt böngészők és azok cookie-kkal kapcsolatos beállítási lehetőségei:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatokat a Google arra használja, hogy kiértékelje, hogy hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával, a látogatók interakcióival kapcsolatban statisztikákat, jelentéseket készítsen. Ezek ismeretében a weboldal üzemeltetője jobban megértheti a felhasználók honlaplátogatási szokásait, így a weboldal tartalmát célzottabban tudja hozzáigazítani a látogatók egyedi igényeihez, ezáltal fejlesztheti a felhasználók számára nyújtott kínálatot, tartalmakat, javíthatja a felhasználói élményt.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldalra érkező látogatók.

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Az adatok megismerésére, az adatkezeléshez kapcsolódó műveletek elvégzésére az adatkezelő jogosult, azonban az adatkezelő a Google Analytics mérőkódok használatával nem kezel személyes adatokat, az adatokat, az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat kivétel nélkül a Google kezeli.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az adat megadásának (látogatói munkamenet) időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. A naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított 2 évig tárolja.


 
4)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés a Facebook közösségi oldalon valósul meg. Érintett a Facebook közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés jogalapjáról.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az érintett a vállalkozás közösségi oldalának lájkolása, majd követése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a közösségi oldal a saját adatkezelési elvei, szabályai szerint kezelje. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat személyes adatainak kezeléséről.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat arról, hogy milyen személyes adatait gyűjti és kezeli az adott közösségi oldal.

Érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A weboldalon egy Facebook közösségi ikon+”Kövessen minket a Facebookon is! kattintható hivatkozás került elhelyezésre – az ikon és/vagy a hivatkozás lekattintása esetén nem történik adatgyűjtés a weboldalon keresztül, lekattintásukkal a látogató a vállalkozás Facebook oldalára kerül. Adatkezelő kizárólag arra használja a vállalkozás Facebook oldalát, hogy a weboldal egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megossza, népszerűsítse. Adatkezelő nem végez adatgyűjtést, nem kezel személyes adatokat. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés céljáról.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Azok az érintettek, akik regisztráltak a Facebook közösségi oldalon, és az oldalhoz tartozó „Kedvelem/Tetszik” gomb megnyomásával „lájkolták” a vállalkozás Facebook oldalát.

AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Adatkezelő a Facebook oldalon keresztül nem kezel személyes adatokat, az adatokat kivétel nélkül a Facebook kezeli.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg. Érintett a közösségi oldalon tájékozódhat az adatkezelés időtartamáról.


 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és törvényesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezheti.

Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthető és kezelhető. Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használhatja fel.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél szempontjából releváns, alkalmas. Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez szükséges, annak megfelelő mértékben és ideig kezelhet adatokat.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más honlapok vagy szolgáltatások érintett általi igénybevételekor keletkező adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

Személyes adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő nem végez adattovábbítást.

Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.


 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelését az alábbi módon végzi:

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő fizikai, adminisztratív és informatikai eszközökkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel, továbbá az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibák dokumentálásra kerüljenek.


 

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A személyes adatokról tájékozódni az alábbi elérhetőségeken, a személyes adatok módosítását vagy törlését az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

postai úton: 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 82.

e-mailben: info@kakukkvendeglopanzio.hu

telefonon: +36 88 272 017

a)

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó esetén annak nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

b)

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A valóságnak nem megfelelő adatokat – amennyiben e tényről tudomást szerez és a valós adat rendelkezésére áll – adatkezelő helyesbíti.

c)

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a megjelölésről, a törlésről vagy a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

Az érintettek egyéb jogai:

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában tájékoztatni érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a bírósági jogorvoslat, továbbá arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Weboldal: www.naih.hu

 

Bírósági jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően érintett a weboldal további igénybevételével, látogatásával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a weboldal, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a weboldal, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése adatkezelő érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.


 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. május 12.

Étterem

Éttermünk konyhája messze földön híressé tette vendéglőnket, melyben a klasszikus házias vendéglátás- és ételkészítés hagyományait őrizzük. Magyaros ízeket és helyi specialitásokat felvonultató fogásokkal, gazdag étel- és italkínálattal várjuk.   Jöjjön el Ön is, tegye próbára kiváló szakácsainkat, legyen szó egy ebédről vagy akár egy 150 fős lakodalomról!

Panzió

Panziónkban új berendezésű, jól felszerelt, hangulatos, kényelmes 4 fős családi szobákkal, pótágyazható kétágyas szobákkal, valamint kétágyas terasz- és kertkapcsolatos szobákkal várjuk. Panziónkhoz zárt parkoló is tartozik.   Töltsön nálunk néhány nyugodt éjszakát, a feltöltődéséhez ajándék szaunahasználattal járulunk hozzá!

Rendezvény

A légkondicionált konferencia- és rendezvénytermünk kitűnően alkalmas előadások, szakmai találkozók, tréningek, továbbá családi-baráti összejövetelek, ünnepségek, bálok lebonyolítására.

Konferenciarészlegünk egy 150 m2-es és egy 80 m2-es összenyitható teremből áll, amelyek a néhány fős megbeszéléstől a 200 fős állófogadásig sokféle rendezvény megtartására alkalmasak. A termek technikailag felszereltek, bútorzatuk átrendezhető.

Többet szeretnék tudni a rendezvényteremről!

 

 

Esküvői vacsoráját szeretné a Bakony egyik romantikus településén eltölteni családtagjaival, barátaival?

Kültéri zöldterületünk, panziónk kertje a vendégek fogadásának és a polgári szertartás megható pillanatainak szolgál kiváló helyszínéül, rendezvénytermünk az ízletes ételeket felvonultató ünnepi vacsora, majd a jó hangulatú lakodalom színtere.

A Nagy Napra készülő Párokkal átbeszéljük az elképzeléseiket, szívesen teszünk javaslatot a teljes ételsorra, szükség esetén megbízható szolgáltatókat ajánlunk a ceremóniamestertől kezdve a dekoroson át egészen a zenekarig, és a pihenni vágyó vendégeknek szállást is tudunk biztosítani.

Megtekintem a rendezvénytermet!

 

Bánd, község a Séd völgyében

... és az Essegvár árnyékában. Településünk múltja és jelene, a vidék páratlan szépsége, természeti kincsei, látnivalói.
Ismerje meg Bándot és környékét!
A bándi Kakukk Vendéglő-Panzió sokéves vendéglátói múlttal rendelkező, vendégszerető tulajdonosai és házigazdái vagyunk. Családi vállalkozásunk folyamatos fejlődés és fejlesztések mellett érte el mai formáját.
Szívvel-lélekkel végzett munkánk a hivatásunk, amely pontosan kijelöli a feladatainkat, teendőinket, céljainkat. Ezek legfőbb éltetői Vendégeink, akik elégedett mosolya és elismerő szavai az igazi mércék számunkra.
Látogasson el hozzánk Ön is! A vendéglátás örömével, Hápl Attila és felesége, Marika

Kedves Látogatónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a weboldal naplózza az ún. "cookie"-kat, azaz a "sütiket". A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Ha az "Elfogadom!" feliratú gombra kattint, illetve tovább böngész az oldalon, azzal elfogadja a sütik használatát. A sütik használatáról az Adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat, ha a "További információk" feliratú gombra kattint. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás